Ministru kabinets 2023. gada 22. martā apstiprināja rīkojumu Nr. 156 Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plānu 2023.-2024. gadam. Izvērtējot minēto plānu, atbilstošos normatīvos aktus un esošo reālo situāciju, Komisija secina:

-        Bērnu tiesību aizsardzībai noziedzības novēršanas kontekstā ir jābūt vienai no valsts prioritātēm un tai nepieciešams atvēlēt attiecīgu budžetu. Šobrīd finansējums ir nesistemātisks, pārsvarā no ES fondu līdzekļiem.

-        Kompetences ietvaros ir identificēta nepietiekama atbildīgo institūciju aktīva, konsekventa iesaiste, kā arī efektīva starpinstitucionāla sadarbība.

-      Kopš 2014. gada pastāv Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma, bet iesaistītās/atbildīgās institūcijas neveic regulāru datu ievadi, līdz ar to sistēma nav pilnvērtīgi izmantojama; Turklāt izglītības iestādēm nav pieejas šai datu bāzei, līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus attiecīgajos MK noteikumos.

-        Atbilstošu pakalpojumu pieejamības trūkums atkarībās nonākušajiem bērniem un jauniešiem.

-        Prevencijas darbā vērojams kvalitatīva resora kapacitātes trūkums.

-        Prevencijas uzsākšanas nepieciešamība agrīnā vecumā – jau pirmsskolas iestādēs.

-        Nepieciešams kvalitatīvs, proaktīvs pašvaldību sociālais darbs, kas ir būtisks faktors prevencija kontekstā.

-        Prevencijas ietvaros īpaši nozīmīga ir ģimenes līdzatbildība un loma, tāpēc nepieciešama aktīva, konstruktīva, efektīva vecāku iesaiste savu bērnu audzināšanā un problēmsituāciju risināšanā.