Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija (turpmāk Komisija) ir viena no Saeimas kārtības ruļļa 149.pantā noteiktajām pastāvīgajām komisijām. Komisija saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Saeimas Kārtības rulli un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem veic likumdošanas darbu, īsteno parlamentāro kontroli, veic ārpolitisko darbību, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām uz izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus.

 

Komisijas funkcijas

 

Likumdošana

Komisija uz Saeimas lēmuma pamata izskata likumprojektus, ko izstrādājis Ministru kabinets, pati komisija, vai Satversmes 47.panta kārtībā ierosinājis Valsts prezidents. Līdztekus likumprojektiem komisijai tiek nodoti izskatīšanai un sagatavošanai turpmākai virzībai Saeimā koncepcijas un lēmumprojekti.

Komisijas kompetencē ir likumi nacionālās drošības jomā, valsts aizsardzības jomā,iekšlietu jomā,
Nacionālo bruņoto spēku likums
Militārā dienesta likums
Mobilizācijas likums
Valsts aizsardzības finansēšanas likums
Likums “Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā”
Latvijas Republikas Zemessardzes likums
Nacionālās drošības likums
Valsts drošības iestāžu likums
Likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums
Likums “Par policiju”
Latvijas Republikas valsts robežas likums
Robežsardzes likums
Šengenas informācijas sistēmas darbības likums
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
Apsardzes darbības likums
Sodu reģistra likums
Operatīvās darbības likums
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums
Imigrācijas likums
Fizisko personu reģistra likums
Iedzīvotāju reģistra likums
DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums
Par aviāciju

tieslietu jomā,
Prokuratūras likums
Likums “Par tiesu varu”
Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums
Apcietinājumā turēšanas kārtības likums
Aizturēto personu turēšanas kārtības likums
Valsts probācijas dienesta likums
Latvijas Sodu izpildes kodekss
Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas darbības rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanu
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums

korupcijas novēršanas jomā,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums

kā arī  politikas plānošanas dokumenti
Nacionālās drošības koncepcija
Valsts aizsardzības koncepcija
Valsts aizsardzības plāns
un  lēmumprojekti.
Par Nacionālo bruņoto spēku nosūtīšanu dalībai miera uzturēšanas operācijās
Valsts prezidenta ierosinājumi par Nacionālo bruņoto spēku komandiera apstiprināšanu amatā vai atcelšanu no tā.
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka apstiprināšanu amatā
Par ārkārtējo situāciju izsludināšanu

 

Parlamentārā kontrole

 

Saeimas kontroles pilnvaras ir nepārprotami noteiktas Satversmes 27.pantā: „Saeimai ir tiesība iesniegt ministru prezidentam vai atsevišķam ministram pieprasījumus un iesniegt jautājumus, uz kuriem ir jāatbild viņiem vai viņu pilnvarotai atbildīgai valsts amata personai. Ministru prezidentam vai ministram uz Saeimas vai tās komisiju pieprasījumu jāceļ tām priekšā attiecīgi dokumenti un aktis.”

Šīs pilnvaras tiek tālāk nostiprinātas Saeimas kārtības ruļļa 172.pantā:

„172. (1) Komisijai ir tiesības tieši, bez Prezidija starpniecības, pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā vai pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī no pašvaldībām un uzaicināt paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās amatpersonas.”

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas veic parlamentāro kontroli pār šādām valsts institūcijām:

- Aizsardzības ministriju un tās padotības iestādēm,

- Iekšlietu ministriju un tās padotības iestādēm,

- Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm

- citām valsts institūcijām.

 

Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas kontrole tiek realizēta sadarbībā ar Valsts kontroli.

 

Ārpolitiskā darbība

Komisija īsteno ārpolitisko darbību šādās jomās:

- Sadarbība ar NATO struktūrām par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas darbošanos kolektīvajā drošības sistēmā;

- Sadarbība ar Eiropas Parlamentu, risinot Eiropas kopīgās ārējās un drošības politikas un tieslietu un iekšlietu politikas jautājumus;

- Divpusējā sadarbība ar ES un NATO dalībvalstīm;

- Divpusējā sadarbība ar trešajām valstīm NATO un ES labu kaimiņattiecību politikas ietvaros;

- Dalība starptautiskajās konferencēs, simpozijos un semināros.

 

 

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO)

Komisija iesaista NVO pārstāvjus likumprojektu izstrādes un pieņemšanas procesā, izskatot rakstveidā atsūtītos ierosinājumus un priekšlikumus, kā arī uzaicinot to pārstāvjus piedalīties komisijas sēdēs.

Organizē tikšanās ar NVO pārstāvjiem par aktuāliem drošības un sabiedriskās kārtības jautājumiem, kā arī iesaista koncepciju apspriešana.

 

 

Fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšana

Tiek veikta atbilstoši tiesību normās noteiktajai kārtībai.