Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Valsts iekšējā un ārējā drošība ir tās iedzīvotāju labklājības pamats, tāpēc tai vajadzētu būt mūsu visu kopīgai rūpei. Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par komisijas sēdēm un tajās izskatāmajiem likumprojektiem, ka arī citiem jautājumiem. Cerot, ka šeit ievietotā informācija būs gan noderīga, gan rosinoša, labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus un pārdomas.

A A

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija (turpmāk Komisija) ir viena no Saeimas kārtības ruļļa 149.pantā noteiktajām pastāvīgajām komisijām. Komisija saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Saeimas Kārtības rulli un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem veic likumdošanas darbu, īsteno parlamentāro kontroli, veic ārpolitisko darbību, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām uz izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus.

 

Komisijas funkcijas

 

Likumdošana

Komisija uz Saeimas lēmuma pamata izskata likumprojektus, ko izstrādājis Ministru kabinets, pati komisija, vai Satversmes 47.panta kārtībā ierosinājis Valsts prezidents. Līdztekus likumprojektiem komisijai tiek nodoti izskatīšanai un sagatavošanai turpmākai virzībai Saeimā koncepcijas un lēmumprojekti.

Komisija kompetencē ir likumi nacionālās drošības jomā, valsts aizsardzības jomā, iekšlietu jomā,

Likums “Par policiju”

Latvijas Republikas valsts robežas likums

Robežsardzes likums

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums

Imigrācijas likums

Sodu reģistra likums

DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums

Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums

tieslietu jomā,

Prokuratūras likums

Latvijas Sodu izpildes kodekss

Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas darbības rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanu

Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums

Valsts probācijas dienesta likums

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

korupcijas novēršanas jomā,

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums

kā arī politikas plānošanas dokumenti

Nacionālās drošības koncepcija

Valsts aizsardzības koncepcija

un lēmumprojekti.

Par Nacionālo bruņoto spēku nosūtīšanu dalībai miera uzturēšanas operācijās

Valsts prezidenta ierosinājumi par Nacionālo bruņoto spēku komandiera apstiprināšanu amatā vai atcelšanu no tā.

 

Parlamentārā kontrole

 

Saeimas kontroles pilnvaras ir nepārprotami noteiktas Satversmes 27.pantā: „Saeimai ir tiesība ministru prezidentam vai atsevišķam ministram pieprasījumus un iesniegt jautājumus, uz kuriem ir jāatbild viņiem vai viņu pilnvarotai atbildīgai valsts amata personai. Ministru prezidentam vai ministram uz Saeimas vai tās komisiju pieprasījumu jāceļ tām priekšā attiecīgi dokumenti un aktis.”

Šīs pilnvaras tiek tālāk nostiprinātas Saeimas kārtības ruļļa 172.pantā:

„172. (1) Komisijai ir tiesības tieši, bez Prezidija starpniecības, pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā vai pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī no pašvaldībām un uzaicināt paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās amatpersonas.”

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas veic parlamentāro kontroli pār šādām valsts institūcijām:

- Aizsardzības ministriju un tās padotības iestādēm,

- Iekšlietu ministriju un tās padotības iestādēm,

- Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm

- citām valsts institūcijām.

 

Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas kontrole tiek realizēta sadarbībā ar Valsts kontroli.

 

Ārpolitiskā darbība

Komisija īsteno ārpolitisko darbību šādās jomās:

- Sadarbība ar NATO struktūrām par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas darbošanos kolektīvajā drošības sistēmā;

- Sadarbība ar Eiropas Parlamentu, risinot Eiropas kopīgās ārējās un drošības politikas un tieslietu un iekšlietu politikas jautājumus;

- Divpusējā sadarbība ar ES un NATO dalībvalstīm;

- Divpusējā sadarbība ar trešajām valstīm NATO un ES labu kaimiņattiecību politikas ietvaros;

- Dalība starptautiskajās konferencēs, simpozijos un semināros.

 

 

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO)

Komisija iesaista NVO pārstāvjus likumprojektu izstrādes un pieņemšanas procesā, izskatot rakstveidā atsūtītos ierosinājumus un priekšlikumus, kā arī uzaicinot to pārstāvjus piedalīties komisijas sēdēs.

Organizē tikšanās ar NVO pārstāvjiem par aktuāliem drošības un sabiedriskās kārtības jautājumiem, kā arī iesaista koncepciju apspriešana.

 

 

Fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšana

Tiek veikta atbilstoši tiesību normās noteiktajai kārtībai.