ddd Drukāt

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izsaka atbalstu un pateicību Valsts policijas darbiniekiem par aizvadītajās dienās veikto profesionālo darbu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, nepieļaujot plašāka mēroga provokācijas. Komisija uzsver, ka demokrātiskā un tiesiskā valstī likumi ir saistoši ikvienam neatkarīgi no viņa ieņemamā amata vai statusa!

Komisija ir sekojusi līdzi notikumiem publiskajā telpā un saņēmusi Valsts policijas ziņas par uzsāktiem 61 administratīvo pārkāpumu procesiem saistībā ar Saeimas deputāta organizētām un veiktām darbībām.

Saeimas deputāti, stājoties amatā, dod zvērestu, kurā, cita starpā apņemas ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus. 

Komisija stingri nosoda tādu kolēģa, deputāta rīcību, kas tīši pārkāpj normatīvo aktu prasības un apdraud sabiedrības intereses, kā arī izrāda klaju necieņu pret valsts vārdā realizējamo, likumīgo darbību veicējiem. Komisija arī atgādina, ka Likuma “Par policiju” 22. pants paredz, ka policijas darbinieki atrodas valsts aizsardzībā un viņu godu un cieņu aizsargā valsts. Nepakļaušanās policijas darbinieku likumīgajām prasībām ir sodāma. Policijas darbinieku goda aizskaršana, pretošanās viņam, viņa dzīvības un veselības apdraudējums, kā arī rīcība, kura traucē pildīt dienesta pienākumus, ir sodāma Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. Turklāt komisija norāda, ka Likuma "Par policiju" 23. pants paredz, ka Policijas darbinieks, pildot viņam uzliktos pienākumus, ir pakļauts savam tiešajam priekšniekam un augstākam priekšniekam. Attiecīgi nevienam nav tiesību iejaukties policijas rīcībā, kad tā pilda savus pienākumus, izņemot iestādes un amatpersonas, kuras tieši tam pilnvarojis likums.

Komisija atgādina, ka policijas darbiniekam nav saistoši partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju rīkojumi un lēmumi. Partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju iejaukšanās policijas darbībā ir aizliegta.

Komisija pauž cerību, ka Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija izvērtēs Saeimas deputāta rīcības atbilstību Saeimas deputāta ētikas kodeksa prasībām un veiks pasākumus, lai nepieļautu valsts varu diskreditējošas darbības Saeimas darbā.

Komisija aicina ikvienu ievērot likumus un ar cieņu izturēties pret valsti.