ddd Drukāt

Ministru kabineta rīkojums Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu